Polityka Prywatności | Korepetycje Online - Lepiej z Nauką

Polityka Prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POLITYKA PRYWATNOŚCI

[1. Zagadnienia wstępne]

 1. Niniejsza polityka prywatności prezentuje sposób operowania danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej pod adresem www.lepiejznauka.pl (dalej nazywana Portalem).
 2. Portal jest zarządzany przez Administratora. Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. NIP: 8522658926 (dalej jako Administrator).
 3. Powstanie Portalu miało na celu umożliwienie Korepetytorom świadczenia Korepetycji na rzecz Uczniów w formie internetowej za pośrednictwem Portalu. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, Administrator zarządza działaniem Portalu oraz jest podmiotem przetwarzającym i zarządzającym danymi w celach wyszczególnionych w poszczególnych zgodach.
 4. Za Użytkownika uznawany jest każdy podmiot odwiedzający strony Portalu lub użytkujący usługi oferowane za pośrednictwem Portalu, który udostępnia dane osobowe.
 5. Portal zbiera dane Użytkownika i informacje na temat jego aktywności związanych z używaniem Portalu w następujące sposoby:
  1. kolekcjonowanie danych wprowadzonych przez Użytkownika poprzez dostępne na Portalu formularze.
  2. wykorzystywanie plików cookies, zapisanych na posiadającym dostęp do Internetu urządzeniu Użytkownika.
  3. rejestrowanie aktywności Użytkownika na Portalu.
  4. analizowanie udostępnianych materiałów i wprowadzanych treści w wirtualnej klasie.
  5. sporadyczne analizowanie przebiegu Korepetycji i zagadnień naukowych realizowanych podczas ich trwania.
  6. analizowanie rodzaju urządzeń i oprogramowania użytkowanego podczas korzystania z Portalu.
  7. analizowanie zachowań Użytkowników w kontekście zamawiania usług.

[2. Informacje podane dobrowolnie.]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji na Portalu w przypadku chęci przyjęcia oferty Korepetycji bądź oferowania swoich usług jako Korepetytor.
 2. Wprowadzone do obecnych na Portalu formularzy danych skutkuje ich zebraniem przez Administratora. Użytkownik podaje te dane dobrowolnie.
 3. Portal może kolekcjonować dane dotyczące parametrów połączenia.
 4. Podane przez Użytkownika informacje będą wykorzystywane w celu poprawnego dostarczenia usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celach wyszczególnionych w zebranych przez Administratora zgodach.
 5. Jeśli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator będzie postępował zgodnie z treścią tych przepisów oraz dopełni wszelkich obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przetwarzania i zabezpieczania informacji tego typu.

[3. Informacje zawarte w plikach „cookies”.]

 1. Portal wykorzystuje pliki "cookies”.
 2. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 3. Administrator Portalu jest podmiotem zamieszczającym oraz uzyskującym dojście do plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystuje się w:
  1. tworzeniu statystyk o sposobie korzystania Użytkowników z Portalu.
  2. utrzymaniu sesji logowania Użytkownika.
 5. Działanie Portalu wiąże się z obecnością  dwóch typów plików cookies: „sesyjnych” – tymczasowych, obecnych na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia korzystania z Portalu oraz „stałych” – obecnych na urządzeniu Użytkownika przez czas zgodny z parametrami plików cookies lub do momentu zlikwidowania ich obecności przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa umożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, W przypadku chęci zmiany preferencji możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej.
 7. Dezaktywacja stosowania plików cookies przez Użytkownika może negatywnie wpłynąć na działanie Portalu.
 8. Pliki cookies obecne w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą mieć swój użytek w działaniach dotyczących spersonalizowanych reklam i działań marketingowych. Działania te przeprowadzane są przez serwisy reklamowe pozostające we współpracy z Administratorem.

[4. Informacje zbierane automatycznie.]

 1. Część zebranych informacji dotyczących Użytkowników jest gromadzona w warstwie serwerowej i ma swój udział wyłącznie w aktywnościach związanych z zarządzaniem serwisem.
 2. Identyfikacja przeglądanych zawartości Portalu odbywa się poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisywane mogą być:
  1. czas dojścia zapytania i odesłania odpowiedzi
  2. nazwa stacji klienta
  3. informacja o błędach obecnych podczas protokołowania HTTP
  4. adres IP Użytkownika
  5. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika 

           bez przypisywania wyżej wymienionych informacji do specyficznych Użytkowników.

[5. Bezpieczeństwo informacji.]

 1. Administrator danych dołoży wszelkich starań do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń zebranych informacji przed zdarzeniami takimi jak ich zniszczenie, zmiana, kradzież bądź ujawnienie i zastosuje celowe środki mające zapewnić ochronę danych osobowych przed zniszczeniem i utraceniem oraz przed innymi niezgodnymi z przepisami prawa formami przetwarzania danych.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( dalej jako Ustawa), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej, jako Rozporządzenie) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 3. Komplet danych kolekcjonowanych przez Portal jest chroniony, co ma na celu zabezpieczenie informacji przed osobami nieupoważnionymi i ich nieupoważnionym przetwarzaniem.

[6. Dane osobowe.]

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników poprzez Portal w rozumieniu przepisów Ustawy oraz RODO (po rozpoczęciu stosowania) jest Administrator Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Bogumiły 10/6, kod pocztowy: 70-395, posiadająca numer NIP: 8522658926, której strona internetowa jest dostępna pod adresem www.lepiejznauką.pl.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w celu świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz w celach wyszczególnionych w zaakceptowanych przez Użytkownika zgodach.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dla celu realizacji usług jest art. 6 ust. 1 pkt. b, c i f) RODO; w przypadku przetwarzania danych osobowych dla innych celów, podstawą przetwarzania będzie zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może skutkować niemożnością świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 5. Użytkownik ma udostępnioną przez Administratora możliwość wglądu, zmiany oraz usunięcia dostarczonych wcześniej danych. Użytkownik ma również możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, nie będzie to jednak miało wpływu na okres czasu poprzedzający moment wycofania zezwolenia.
 6. Wnioski związane ze zmianą, aktualizacją, usunięciem bądź modyfikacją uprawnień przetwarzania danych osobowych mogą być kierowane do Administratora poprzez wiadomość e-mail na adres: dane_osobowe@lepiejznauka.pl
 7. Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego w kwestii ochrony danych osobowych w przypadku uznania naruszeń przepisów Ustawy lub od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
 8. Dane osobowe będą przez Administratora przechowywane tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji usług na rzecz Użytkownika. W przypadku wymogów prawnych bądź zezwolenia na przechowywanie danych przez dłuższy czas, zostanie to poczynione.
 9. Profilowanie danych osobowych Użytkownika będzie miało miejsce dopiero po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na profilowanie.

[7. Udostępnienie danych innym podmiotom.]

 1. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyłączeniem przypadków, w których Użytkownik wyrazi na to zgodę, udostępnienie danych będzie niezbędne w celu realizacji usług na rzecz Użytkownika bądź Administrator będzie prawnie zobligowany do udostępnienia danych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody od Użytkownika Administrator będzie miał możliwość udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom, z którymi Administrator nawiązał współpracę, do wykorzystania w celach marketingowych.
 3. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy i art. 28 RODO. Powierzenie danych będzie dotyczyło ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą zostać powierzone następującym grupom podmiotów:
 1. świadczącym usługi informatyczne
 2. świadczącym usługi hostingu
 3. świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (biura rachunkowe)
 4. świadczącym usługi dostarczania korespondencji
 5. świadczącym usługi marketingowe
 6. świadczącym usługi przetwarzania płatności
 7. świadczącym usługi prawne

 

 1. Administrator w sytuacji powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym dokona wszelkich starań, aby zapewnić przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne przetwarzanie danych zgodnych ze standardami Administratora i obowiązujących przepisów prawa.

[8. Uprawnienia Użytkownika.]

 1. W sytuacji, gdy Uczeń nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
 2. Uczeń oraz Korepetytor mają bezwzględną kontrolę, co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych, mogą wycofać podane dane z zasobów Portalu. Dopełnia się wszelkich starań, aby zostały one usunięte w sposób, który uniemożliwi późniejszy dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz zapobiegający wykorzystywaniu ich w dalszej działalności Portalu.
 3. Uczniowi i Korepetytorowi przysługują uprawnienia ustanowione przez ustawę o ochronie danych osobowych. Administrator Portalu bezwzględnie przestrzega norm prawnych w tym przedmiocie i nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa lub wolą Ucznia lub Korepetytora.

[9. Kontakt.]

 1. Uczniowi i Korepetytorowi udostępnia się możliwość kontaktu z Administratorem Portalu, w tym możliwość zgłaszania reklamacji. 
 2. Administrator Portalu może wysyłać Uczniowi i Korepetytorowi wiadomości dotyczące działalności serwisu.
 3. Kontakt realizowany jest przez kanały kontaktu dobrowolnie podane przez Ucznia i Korepetytora
 4. W przypadku pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Ucznia lub Korepetytora prosimy o kontakt na adres e-mail: dane_osobowe@lepiejznauka.pl