Regulamin | Korepetycje Online - Lepiej z Nauką

Regulamin

 REGULAMIN

§ 1 [Przedmiot Regulacji]

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania oraz użytkowania portalu internetowego dostarczającego narzędzia w celu świadczenia usług edukacyjnych pomiędzy Użytkownikami oraz udostępniającego Użytkownikom funkcje społecznościowe. Portal jest osiągalny pod adresem internetowym www.lepiejznauka.pl.
 2. Publikacja regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.lepiejznauka.pl. Publikacja jest dostępna w sposób ułatwiający jej pozyskanie, przechowywanie, wyświetlanie i utrwalanie. Aktualna publikacja jest dostępna pod adresem www.lepiejznauka.pl/regulamin
 3. Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze REGON: 38433866100000 z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bogumiły 10/6, kod pocztowy: 70-395, jest właścicielem Portalu www.lepiejznauka.pl i podmiotem, któremu przysługują wszelkie prawa autorskie do Portalu. Składowe Portalu są objęte ochroną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz. 1503 zezm.).

§ 2 [Definicje]

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Portal – portal łączący Uczniów i Korepetytorów, pozwalający im na wzajemnie świadczenie usług Korepetycji internetowych dostępny pod adresem www.lepiejznauka.pl
 2. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadające upoważnienie do zarządzania Portalem.
 3. Korepetycje – usługa oferowana Uczniowi przez Korepetytora będąca internetową formą edukacji w postaci przekazywania wiedzy w czasie rzeczywistym oraz edukacją Ucznia.
 4. Lekcja – 50 minutowe połączenie internetowe Korepetytora z Uczniem, podczas którego Korepetytor świadczy usługę Korepetycji.
 5. Użytkownik –osoba fizyczna użytkująca Portal;
 6. Uczeń – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., której Korepetycji za pośrednictwem Serwisu udziela Nauczyciel;
 7. Korepetytor – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych świadcząca usługi Korepetycji na rzecz Ucznia.
 8. Awaria Techniczna – sytuacja uniemożliwiająca większości bądź całości Użytkowników korzystanie z funkcjonalności Portalu.
 9. Regulamin – regulamin określający zasady użytkowania Portalu, w tym także zasady świadczenia usług między Użytkownikami przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia, których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

§ 3 [Postanowienia ogólne]

 1. Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. umożliwia jedynie udzielanie Korepetycji za pomocą Portalu i wykonywanie dodatkowych czynności mających związek z udzielaniem Korepetycji. Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. nie oferuje usług edukacyjnych za wykorzystaniem portalu oraz nie stanowi strony umów zawieranych za pośrednictwem Portalu.
 2. Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. jest wyłączone z odpowiedzialności dotyczącej świadczenia Usług między użytkownikami, również w sytuacjach nieodpowiedniego wykonania usług.
 3. Na Użytkownikach ciąży obowiązek przestrzegania Regulaminu.

§ 4 [Zasady świadczenia usług]

 1. Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. świadczy za pośrednictwem Portalu niżej wymienione usługi:
 2. daje Użytkownikom możliwość oferowania udzielania Korepetycji
  a. udostępnia Użytkownikom oprogramowanie służące do udzielania Korepetycji
  b. przetwarza należne płatności za udzielone Korepetycje z pomocą operatora płatności
  c. stwarza możliwość oceny Korepetytora, Ucznia, oraz jego postępów w realizacji materiału.
 3. Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia pełnej funkcjonalności Portalu wyłącznie Użytkownikom, którzy spełniają określone wymagania.
 4. Korepetycje świadczą Korepetytorzy na rzecz Uczniów.
 5. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności możliwe jest po zaakceptowaniu warunków użytkowania z Portalu oraz spełnieniu niezbędnych założeń wyszczególnionych w Regulaminie.

§ 5 [Zasady składania i przyjmowania ofert Korepetycji]

 1. Aby przyjąć usługę Korepetycji z wykorzystaniem Portalu niezbędna jest rejestracja w Portalu.
 2. Korepetytor ma możliwość zaoferowania udzielania Korepetycji po weryfikacji spełnienia poszczególnych warunków zakończonej sukcesem.
 3. Uczeń ma możliwość przyjęcia oferty Korepetycji poprzez wybranie Korepetytora oraz przedziału czasowego, w ciągu którego będą odbywać się Korepetycje, a następnie uiszczenie należnej opłaty za Korepetycje.
 4. Korepetytor podczas składania oferty świadczenia korepetycji deklaruje swoją dyspozycyjność oraz dziedziny nauki, których będzie nauczał.
 5. Portal oferuje swoje usługi przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 6. Przy przyjmowaniu oferty Korepetycji wiążąca jest cena widniejąca w koszyku podczas finalizacji rezerwacji. Jest ona wyrażona w polskich złotych.
 7. Użytkownik, który doświadczył sytuacji naruszenia jego praw wynikających z Regulaminu, powinien taką sytuację niezwłocznie zgłosić Administratorowi Portalu w celu przedsięwzięcia odpowiednich środków.
 8. Zakupione Korepetycje, w przypadku braku realizacji w konkretnym terminie, tracą ważność po upływie 6 miesięcy od daty zakupu.

§ 6 [Realizacja Korepetycji]

 1. Jedna jednostka lekcyjna trwa 50 minut. 
 2. Po zakończeniu lekcji Uczeń ma możliwość ocenienia Korepetytora oraz wniesienia uwag i zastrzeżeń przesyłając odpowiedni formularz Administratorowi Portalu. Korepetytor ma obowiązek poinformowania ucznia o jego postępach w zagadnieniach realizowanych podczas Korepetycji.
 3. Niezależnie od przebiegu procesu reklamacyjnego, nieobecność Ucznia przez 20 minut podczas trwania lekcji daje Korepetytorowi prawo do opuszczenia lekcji i otrzymania pełnego wynagrodzenia za daną lekcję, pomniejszoną o prowizję operatora płatności i prowizję właściciela Portalu.
 4. Niezależnie od przebiegu procesu reklamacyjnego, nieobecność Korepetytora przez 20 minut podczas trwania lekcji daje Uczniowi prawo do opuszczenia lekcji i otrzymania zwrotu pełnej opłaty za daną lekcję, pomniejszoną o prowizję operatora płatności.
 5. W przypadku niepojawienia się Korepetytora na lekcji, bez uprzedniego powiadomienia Ucznia i/lub odwołania/przeniesienia lekcji, poza zwrotem środków Uczniowi, saldo Portfela Korepetytora zostanie obniżone o kwotę 80 złotych w przypadku lekcji próbnej oraz 40 złotych w przypadku opłaconej lekcji. Jeśli aktualne saldo Portfela Korepetytora jest mniejsze od należnej kwoty, to należność zostanie pobrana w terminie późniejszym lub w alternatywnej formie uzgodnionej indywidualnie między Korepetytorem a Portalem.
 6. Korepetytor nie powinien w żaden sposób zachęcać Ucznia do zaprzestania korzystania z Portalu lub oferować konkurencyjne rozwiązania ze szkodą dla Portalu.

§ 7 [Płatności, ceny i opłaty]

 1. Wszystkie płatności dokonywane na Portalu lepiejznauka.pl przetwarzane są przez operatora płatności.
 2. Niedozwolone jest przyjęcie jakiejkolwiek płatności za korepetycje poza Portalem przez Korepetytora od Ucznia, z którym odbył regularną lekcję, lekcję próbną na Portalu lub kontaktował się w celu zaplanowania lekcji (zarówno na lekcji próbnej jak i przez komunikator na Portalu). Tyczy się to wszystkich płatności między Uczniem a Korepetytorem do 24 miesięcy od ostatniego ich kontaktu przez Portal.
 3. Korepetytor, który złamie §7.2 podlega karze finansowej w wysokości 5,000PLN płatnej Administratorowi Portalu w terminie 10 dni roboczych. Z kolei Uczeń, który zgłosi i udowodni złamanie §7.2 uzyska rekompensatę w wysokości 5,000PLN wypłacanej przez Administratora Portalu. Weryfikacja każdorazowego zgłoszenia może potrwać do 21 dni roboczych.
 4. Rezerwacja terminu lekcji dokonywana jest jedynie po pozytywnym zakończeniu przetwarzania płatności.
 5. Wnioski o zwrot kosztów lekcji motywowane przypadkami z §6 mogą być składane wyłącznie do 48 godzin licząc od daty zakończenia lekcji, której dotyczy wniosek o zwrot kosztów.
 6. Każdy Korepetytor indywidualnie ustala dokładną stawkę jaką będzie otrzymywał za godzinę lekcyjną zajęć. Właściciel Portalu pobiera prowizję w zależności od indywidualnych ustaleń ceny Korepetytora.
 7. Wynagrodzenie nauczyciela, pomniejszone o prowizję właściciela Portalu oraz prowizję operatora płatności, zostaje wypłacone w terminie do 30 dni od daty wyrażenia takowej woli przez Korepetytora. Chęć wypłaty środków  Korepetytor powinien zgłosić na adres mailowy finanse@lepiejznauka.pl lub używając funkcji "Poproś o wypłatę", dostępnej w zakładce "Portfel" w profilu Korepetytora. Każda prośba o wypłatę kwoty poniżej 200 złotych jest obniżana o 1zł i 50gr, zgodnie z opłatą pobieraną przez mBank za obsługę przelewu. Minimalna kwota prośby o wypłatę to 25 złotych.
 8. Uczeń zobowiązany jest do opłacenia lekcji korzystając wyłącznie z systemu przetwarzania płatności dostarczanego przez Portal.
 9. Należność za lekcje określana jest wyłącznie przez informacje umieszczone na Portalu, które są wiążące zarówno dla Ucznia jak i Korepetytora. W przypadku zmiany wysokości opłat, wiążące są opłaty obowiązujące w momencie opłacania rezerwacji na Portalu.
 10. Po upływie terminu określonego w § 7 ust. 5 Uczeń nie może domagać się zwrotu kosztów, ale Portal może domagać się zwrotu wynagrodzenia od Korepetytora.

§ 8 [Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności]

 1. Dane osobowe podawane przez Uczniów oraz Korepetytorów na Portalu podlegają ochronie, jako dane osobowe w rozumieniu z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator Serwisu oświadcza, że dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Szczegółowe postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 9 [Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne]

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone w ramach działalności Portalu, które są świadczone przez Korepetytorów. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania Korepetytorów, które naruszają przepisy prawne, jednak w razie takowych, dodatkowe środki zapobiegania zdarzeń o podobnej naturze zostaną wdrożone.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu przez Uczniów i Korepetytorów, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekcji takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.
 3. Korepetytor ponosi odpowiedzialność za swoją działalność w ramach Portalu, w tym za: szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikające z naruszenia przepisów prawa, umowy lub Regulaminu.
 4. W razie Awarii technicznej właściciel Portalu dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lekcji na polubownie ustalony przez stronę Ucznia i Korepetytora w sposób określony przez §7 Ust. 7.
 5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych.
 6. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu serwisu.
 7. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej mającej wpływ na przebieg Korepetycji, po złożeniu reklamacji zgodnie z §10 Regulaminu, Uczeń ma prawo do: ustalenia nowego terminu lekcji bez dodatkowych opłat lub do zwrotu kosztów lekcji.
 8. Inna odpowiedzialność z powodu Awarii Technicznych Właściciela Portalu zostaje wyłączona.

§ 10 [Reklamacja w zakresie działania Serwisu]

 1. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres biuro@lepiejznauka.pl 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:
  1. Nazwa/Imię i nazwisko ucznia,
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Uzasadnienie,
  4. Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji
 3. Portal zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Portal zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

 1. W przypadku zmiany lub unieważnienia, wynikiem prawomocnego orzeczenia sądu jednego lub więcej postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz Właściciela Portalu
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w moc na czas czas nieoznaczony.
 3. Prawo polskie jest prawem właściwym dla tego Regulaminu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie spory pomiędzy Właścicielem Portalu, a Uczniami lub Korepetytorami związane z wykonywaniem postanowień Regulaminu stronom zaleca są rozstrzygać w drodze przyjaznych negocjacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POLITYKA PRYWATNOŚCI

[1. Zagadnienia wstępne]

 1. Niniejsza polityka prywatności prezentuje sposób operowania danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej pod adresem www.lepiejznauka.pl (dalej nazywana Portalem).
 2. Portal jest zarządzany przez Administratora. Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. NIP: 8522658926 (dalej jako Administrator).
 3. Powstanie Portalu miało na celu umożliwienie Korepetytorom świadczenia Korepetycji na rzecz Uczniów w formie internetowej za pośrednictwem Portalu. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, Administrator zarządza działaniem Portalu oraz jest podmiotem przetwarzającym i zarządzającym danymi w celach wyszczególnionych w poszczególnych zgodach.
 4. Za Użytkownika uznawany jest każdy podmiot odwiedzający strony Portalu lub użytkujący usługi oferowane za pośrednictwem Portalu, który udostępnia dane osobowe.
 5. Portal zbiera dane Użytkownika i informacje na temat jego aktywności związanych z używaniem Portalu w następujące sposoby:
  1. kolekcjonowanie danych wprowadzonych przez Użytkownika poprzez dostępne na Portalu formularze.
  2. wykorzystywanie plików cookies, zapisanych na posiadającym dostęp do Internetu urządzeniu Użytkownika.
  3. rejestrowanie aktywności Użytkownika na Portalu.
  4. analizowanie udostępnianych materiałów i wprowadzanych treści w wirtualnej klasie.
  5. sporadyczne analizowanie przebiegu Korepetycji i zagadnień naukowych realizowanych podczas ich trwania.
  6. analizowanie rodzaju urządzeń i oprogramowania użytkowanego podczas korzystania z Portalu.
  7. analizowanie zachowań Użytkowników w kontekście zamawiania usług.

[2. Informacje podane dobrowolnie.]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji na Portalu w przypadku chęci przyjęcia oferty Korepetycji bądź oferowania swoich usług jako Korepetytor.
 2. Wprowadzone do obecnych na Portalu formularzy danych skutkuje ich zebraniem przez Administratora. Użytkownik podaje te dane dobrowolnie.
 3. Portal może kolekcjonować dane dotyczące parametrów połączenia.
 4. Podane przez Użytkownika informacje będą wykorzystywane w celu poprawnego dostarczenia usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celach wyszczególnionych w zebranych przez Administratora zgodach.
 5. Jeśli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator będzie postępował zgodnie z treścią tych przepisów oraz dopełni wszelkich obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przetwarzania i zabezpieczania informacji tego typu.

[3. Informacje zawarte w plikach „cookies”.]

 1. Portal wykorzystuje pliki "cookies”.
 2. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 3. Administrator Portalu jest podmiotem zamieszczającym oraz uzyskującym dojście do plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystuje się w:
  1. tworzeniu statystyk o sposobie korzystania Użytkowników z Portalu.
  2. utrzymaniu sesji logowania Użytkownika.
 5. Działanie Portalu wiąże się z obecnością  dwóch typów plików cookies: „sesyjnych” – tymczasowych, obecnych na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia korzystania z Portalu oraz „stałych” – obecnych na urządzeniu Użytkownika przez czas zgodny z parametrami plików cookies lub do momentu zlikwidowania ich obecności przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa umożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, W przypadku chęci zmiany preferencji możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej.
 7. Dezaktywacja stosowania plików cookies przez Użytkownika może negatywnie wpłynąć na działanie Portalu.
 8. Pliki cookies obecne w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą mieć swój użytek w działaniach dotyczących spersonalizowanych reklam i działań marketingowych. Działania te przeprowadzane są przez serwisy reklamowe pozostające we współpracy z Administratorem.

[4. Informacje zbierane automatycznie.]

 1. Część zebranych informacji dotyczących Użytkowników jest gromadzona w warstwie serwerowej i ma swój udział wyłącznie w aktywnościach związanych z zarządzaniem serwisem.
 2. Identyfikacja przeglądanych zawartości Portalu odbywa się poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisywane mogą być:
  1. czas dojścia zapytania i odesłania odpowiedzi
  2. nazwa stacji klienta
  3. informacja o błędach obecnych podczas protokołowania HTTP
  4. adres IP Użytkownika
  5. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika 

           bez przypisywania wyżej wymienionych informacji do specyficznych Użytkowników.

[5. Bezpieczeństwo informacji.]

 1. Administrator danych dołoży wszelkich starań do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń zebranych informacji przed zdarzeniami takimi jak ich zniszczenie, zmiana, kradzież bądź ujawnienie i zastosuje celowe środki mające zapewnić ochronę danych osobowych przed zniszczeniem i utraceniem oraz przed innymi niezgodnymi z przepisami prawa formami przetwarzania danych.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( dalej jako Ustawa), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej, jako Rozporządzenie) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 3. Komplet danych kolekcjonowanych przez Portal jest chroniony, co ma na celu zabezpieczenie informacji przed osobami nieupoważnionymi i ich nieupoważnionym przetwarzaniem.

[6. Dane osobowe.]

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników poprzez Portal w rozumieniu przepisów Ustawy oraz RODO (po rozpoczęciu stosowania) jest Administrator Polskie Centrum Rozwoju Kształcenia Cyfrowego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Bogumiły 10/6, kod pocztowy: 70-395, posiadająca numer NIP: 8522658926, której strona internetowa jest dostępna pod adresem www.lepiejznauką.pl.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w celu świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz w celach wyszczególnionych w zaakceptowanych przez Użytkownika zgodach.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dla celu realizacji usług jest art. 6 ust. 1 pkt. b, c i f) RODO; w przypadku przetwarzania danych osobowych dla innych celów, podstawą przetwarzania będzie zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może skutkować niemożnością świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 5. Użytkownik ma udostępnioną przez Administratora możliwość wglądu, zmiany oraz usunięcia dostarczonych wcześniej danych. Użytkownik ma również możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, nie będzie to jednak miało wpływu na okres czasu poprzedzający moment wycofania zezwolenia.
 6. Wnioski związane ze zmianą, aktualizacją, usunięciem bądź modyfikacją uprawnień przetwarzania danych osobowych mogą być kierowane do Administratora poprzez wiadomość e-mail na adres: dane_osobowe@lepiejznauka.pl
 7. Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego w kwestii ochrony danych osobowych w przypadku uznania naruszeń przepisów Ustawy lub od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
 8. Dane osobowe będą przez Administratora przechowywane tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji usług na rzecz Użytkownika. W przypadku wymogów prawnych bądź zezwolenia na przechowywanie danych przez dłuższy czas, zostanie to poczynione.
 9. Profilowanie danych osobowych Użytkownika będzie miało miejsce dopiero po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na profilowanie.

[7. Udostępnienie danych innym podmiotom.]

 1. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyłączeniem przypadków, w których Użytkownik wyrazi na to zgodę, udostępnienie danych będzie niezbędne w celu realizacji usług na rzecz Użytkownika bądź Administrator będzie prawnie zobligowany do udostępnienia danych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody od Użytkownika Administrator będzie miał możliwość udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom, z którymi Administrator nawiązał współpracę, do wykorzystania w celach marketingowych.
 3. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy i art. 28 RODO. Powierzenie danych będzie dotyczyło ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą zostać powierzone następującym grupom podmiotów:
 1. świadczącym usługi informatyczne
 2. świadczącym usługi hostingu
 3. świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (biura rachunkowe)
 4. świadczącym usługi dostarczania korespondencji
 5. świadczącym usługi marketingowe
 6. świadczącym usługi przetwarzania płatności
 7. świadczącym usługi prawne

 

 1. Administrator w sytuacji powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym dokona wszelkich starań, aby zapewnić przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne przetwarzanie danych zgodnych ze standardami Administratora i obowiązujących przepisów prawa.

[8. Uprawnienia Użytkownika.]

 1. W sytuacji, gdy Uczeń nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
 2. Uczeń oraz Korepetytor mają bezwzględną kontrolę, co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych, mogą wycofać podane dane z zasobów Portalu. Dopełnia się wszelkich starań, aby zostały one usunięte w sposób, który uniemożliwi późniejszy dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz zapobiegający wykorzystywaniu ich w dalszej działalności Portalu.
 3. Uczniowi i Korepetytorowi przysługują uprawnienia ustanowione przez ustawę o ochronie danych osobowych. Administrator Portalu bezwzględnie przestrzega norm prawnych w tym przedmiocie i nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa lub wolą Ucznia lub Korepetytora.

[9. Kontakt.]

 1. Uczniowi i Korepetytorowi udostępnia się możliwość kontaktu z Administratorem Portalu, w tym możliwość zgłaszania reklamacji. 
 2. Administrator Portalu może wysyłać Uczniowi i Korepetytorowi wiadomości dotyczące działalności serwisu.
 3. Kontakt realizowany jest przez kanały kontaktu dobrowolnie podane przez Ucznia i Korepetytora
 4. W przypadku pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Ucznia lub Korepetytora prosimy o kontakt na adres e-mail: dane_osobowe@lepiejznauka.pl